KTO SME, ČO ROBÍME

O združení HIV/AIDS Slovensko 🌈

Sme občianske združenie, ktoré sa zaoberá podporou a pomocou ľuďom s HIV/AIDS žijúcim na Slovensku.
hiv virus aids infekcia
Občianske združenie HIV/AIDS Slovensko je nezisková organizácia zameraná na pomoc a podporu ľudí žijúcich s vírusom HIV na Slovensku.
Cieľom organizácie je zvyšovať povedomie o HIV/AIDS a poskytovať vedomosti a informácie tým, ktorí žijú s touto chorobou, tým, ktorí s ňou môžu prísť do kontaktu, ako aj širokej verejnosti.
Vytvárame a implementuje stratégie ako aj  programy prevencie, stigmatizácie,  diskriminácie, včasnej diagnostiky a aj komplexnej odbornej starostlivosti.
Združenie sa tiež zameriava na boj proti stigmatizácii a diskriminácii ľudí s HIV.
V tomto boji sa snažíme zlepšiť povedomie o HIV v našej spoločnosti a podporovať inklúziu a toleranciu voči ľuďom s touto chorobou. Veríme, že každý má právo na rovnaké zaobchádzanie a prístup k zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na svoj HIV status.
HIV/AIDS Slovensko tvoria ľudia so skúsenosťami v oblasti HIV, členovia a dobrovoľníci, ktorí pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa – pomôcť ľuďom s HIV/AIDS žiť plnohodnotný život, pretože chápu výzvy a problémy, ktorým čelia ľudia s touto chorobou.
Spolupracuje s lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi, inými odborníkmi a organizáciami, s verejnými činiteľmi i zahraničnými verejnými činiteľmi, ktorých činnosť súvisí s cieľmi združenia.
Súčasne spolupracuje s lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi, inými odborníkmi a organizáciami zaoberajúcimi sa výskumom, diagnostikou, liečbou a prevenciou HIV/AIDS a iných sexuálne prenosných ochorení, za účelom zdokonalenia mechanizmov manažmentu v tejto oblasti.
Veríme, že včasná diagnostika a liečba môže pomôcť predchádzať šíreniu choroby a zlepšiť zdravotný stav ľudí s HIV.
Združenie verí, že sa stane dôležitou silou v boji proti HIV/AIDS na Slovensku a že jeho práca bude neoceniteľná pre tých, ktorí žijú s touto chorobou, ako aj pre celú spoločnosť.
Je dôležité si uvedomiť, že HIV/AIDS nie je len zdravotný problém, ale aj sociálny a morálny problém, ktorý sa týka celej spoločnosti. Boj proti HIV/AIDS a ochrana práv ľudí s touto chorobou by mala byť našou spoločnou zodpovednosťou a každý z nás môže prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.
Vaša podpora môže znamenať veľa pre ľudí, ktorí žijú s HIV/AIDS a pomôcť organizácii v plnení jej cieľov.

Na čom si zakladáme

Poslaním združenia je prispievať k zníženiu následkov spôsobených HIV a ochorením AIDS, poskytovať poradenstvo, šíriť osvetu o HIV/AIDS a iných sexuálne prenosných ochoreniach.

Vytvárať a implementovať stratégie a programy prevencie, stigmatizácie a diskriminácie, včasnej diagnostiky a komplexnej odbornej starostlivosti.

Podieľať sa na skvalitňovaní života ľudí s HIV a AIDS, prispieť k ich plnohodnotnému statusu v spoločnosti a predovšetkým dbať na ochranu ľudských práv osôb s HIV.

Víziou združenia je spoločnosť, kde osoby žijúce s HIV/AIDS majú plný prístup k ošetreniu a podpore a kde sa ich práva rešpektujú a chránia. 

Slovensko, ktoré je tolerantné k osobám žijúcim s HIV/AIDS a kde každý jednotlivec má prístup k ošetreniu, liečbe a podpore.

Spoločnosť bez stigmatizácie a diskriminácie osôb žijúcich s HIV/AIDS a kde sa táto choroba vníma ako súčasť zdravotného stavu, nie ako spoločenská hanba.

Hodnotami združenia je empatia a rešpekt voči všetkým osobám, bez ohľadu na ich zdravotný stav, orientáciu, rasu alebo iné faktory. Zodpovednosť a profesionálny prístup k poskytovaniu služieb a podpory pre osoby žijúce s HIV/AIDS.

Transparencia a efektivita v správe finančných prostriedkov a zdrojov a ochrana osobných údajov. Spolupráca a inklúzia, pretože boj proti HIV/AIDS je úspešný iba vtedy, ak sa zapojí celé spoločenstvo. Otvorenosť a informovanosť, pretože rozšírenie informácií o HIV/AIDS je kľúčové pre prevenciu a liečbu.

Dôveryhodnosť a integrita, pretože naše občianske združenie by malo byť vnímané ako spoľahlivý partner v boji proti HIV/AIDS.

Výročné správy

Naše združenie za rok 2023 nedisponuje žiadnou výročnou správou.

Stanovy nášho združenia

Podporovatelia a Donory

Ďakujeme všetkým podporovateľom,
ktorí sa podielali na podpore k založeniu združenia. Ďakujeme kvetinárstvu Fiori, Mariánovi Kramaříkovi, Lenke, Viktorovi a mnohým iným, ktorí tvorili súčasť podpory založenia združenia.