HIV/AIDS Slovensko

Členstvo v združení

Spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci a priniesť zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia životy mnohých ľudí.
Pripojte sa k nám a pomôžte nám bojovať proti HIV/AIDS. Staňte sa súčasťou našej skupiny, ktorá sa nebojí postaviť sa výzvam a šíriť pochopenie, lásku a podporu.
S úctou
tím občianskeho združenia HIV/AIDS Slovensko.
Vaša podpora nám pomôže posilňovať naše aktivity a zabezpečiť, že naše úsilie sa dotkne širokej verejnosti, ako aj tých, ktorí to potrebujú.

Prečo by si sa mal/a stať členom?

Budeš sa zúčastňovať na zasadnutí Členskej schôdze a hlasovať o prijatí uznesení,  voliť a byť volený do orgánov združenia, predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti združenia, aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia a budeš v centre diania o tom čo plánujeme a naše “know-how”

Ako postupovať pri vyplnení prihlášky

1.  Vyplňte formulár/prihlášku za člena združenia HIV/AIDS Slovensko.
2. Výkonný riaditeľ združenia odsúhlasí vašu žiadosť a následne vás bude informovať telefonicky alebo e-mailom o rozhodnutí o prijatí za člena.
3. V prípade schválenia žiadosti o prijatí za člena Vám budú zaslané platobné údaje na úhradu členského poplatku.
4. Výška členského poplatku je 30 eur na jeden kalendárny rok.

Benefity členov

Balíček zdravia od spoločnosti  Edenpharma
Zľavy na merch občianskeho združenia

Prihláška za člena

  Členstvo v HIV/AIDS Slovensko

  Zo stanov HIV/AIDS Slovensko

  ČLÁNOK II. ČLENSTVO – Členstvo v združení
  1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
  2. Členom združenia môže byť každá fyzická osoba po dovŕšení osemnásť rokov, bez ohľadu na občiansku, štátnu a politickú príslušnosť, pohlavie, rasu, sexuálne a spoločenské postavenie, náboženské vyznanie alebo zdravotný stav, a právnická osoba, ktorá súhlasí so zámermi, cieľmi a stanovami združenia.
  3. Členom združenia sa môže stať na základe písomnej žiadosti, ktorej obsahom musia byť osobné údaje v rozsahu najmenej meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a písomné prehlásenie, že súhlasí s cieľmi združenia. Členstvo v združení vzniká dňom nasledujúcim po dni, kedy o prijatí za člena združenia rozhodne Výkonný riaditeľ združenia (ďalej len „riaditeľ združenia“). Žiadosť môže byť podaná aj elektronicky na e-mailovú adresu združenia.
  4. Členstvo je vyjadrením solidarity a humánneho postoja k ľuďom s HIV a AIDS.
  5. Člen združenia je povinný: dodržiavať stanovy združenia, uhradiť členský poplatok určený uznesením Členskej schôdze, zachovávať mlčanlivosť o citlivých údajoch (predovšetkým o zdravotnom stave) ostatných členov združenia.
  6. Člen združenia má právo: zúčastňovať sa na zasadnutí Členskej schôdze a hlasovať o prijatí uznesení Členskej schôdze, voliť a byť volený do orgánov združenia, predkladať návrhy, podnety a pripomienky na zlepšenie činnosti združenia a na úpravu jeho stanov, byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia, aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia, konať v súlade s cieľmi a poslaním združenia, dodržiavať a riadiť sa stanovami združenia a uzneseniami Členskej schôdze, chrániť majetok združenia a jeho dobré meno, vystúpiť zo združenia.
  7. Členstvo v združení zaniká: *písomným oznámením člena o vzdaní sa členstva, rozhodnutím riaditeľa združenia o zániku členstva, hrubým porušením stanov a smrťou člena.
  8. Člena združenia je možné vylúčiť zo združenia, ak závažným spôsobom alebo opakovane porušil ciele združenia alebo ustanovenia týchto stanov.
  9. Členovia združenia neručia za záväzky združenia.
  10. Pri zániku členstva v združení je povinnosťou člena vysporiadať všetky práva a záväzky, pokiaľ existujú voči združeniu a naopak, a to najneskôr ku dňu ukončenia členstva v združení, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
  11. Každý člen združenia má na účely hlasovania v orgánoch združenia jeden hlas.
  12. *7.a) – Vzdanie sa členstva je účinné odo dňa doručenia písomného oznámenia (alebo e-mailom) o vzdaní sa členstva v združení riaditeľovi združenia.
  13. Rozhodnutie o zániku členstva je oznámené písomne (alebo e-mailom) riaditeľom združenia.