POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

Občiansky združenie  HIV/AIDS Slovensko (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje žiadateľa o členstvo  pre účely jeho registrácie ako člena v občianskom združení HIV/AIDS Slovensko a ďalej z dôvodu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa pre účely propagácie činnosti združenia a ochrany základných či iných práv Prevádzkovateľa vplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre spracúvanie osobných údajov k vyššie uvedeným účelom sa súhlas registrovaného účastníka nevyžaduje.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa pobytu.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou členstva v združení HIV/AIDS Slovensko. Doba spracúvania osobných údajov nepresiahne 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu so Prevádzkovateľom. Osobné údaje sú spracúvané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené zamestnancom, alebo členom Prevádzkovateľa, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vhodným spôsobom zabezpečiť spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Registrovaný člen v súvislosti s ochranou osobných údajov ma nasledujúce práva:
 1. a) na prístup ku svojim spracúvaným osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie ich spracúvania
 2. b) vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu
 3. c) podať sťažnosť u príslušného orgánu – Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk
 4. d) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov s účinkami do budúcna, ak je pre spracúvanie osobných údajov takýto súhlas potrebný
 5. e) získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či jeho osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané
 6. f) aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účel spracovania má registrovaný člen právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 7. g) aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje (tiež aj ako „právo byť zabudnutý“), prípadne obmedzil spracúvanie za stanovených podmienok, najmä ak už nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, alebo ak odvolá subjekt týchto údajov súhlas na tento účel udelený a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracúvanie
 8. h) na prenositeľnosť osobných údajov, tzn. získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Pri výkone tohto práva môže registrovaný člen žiadať, aby osobné údaje boli predané priamo Prevádzkovateľom inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky prevoditeľné
 9. i) kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, vrátane profilovania založeného na ustanoveniach GDPR. Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu týchto údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
 10. j) kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu jeho osobných údajov pre účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Pokiaľ registrovaný člen túto námietku vznesie, nebudú už jeho osobné údaje pre tieto účely spracovávané
 11. k) nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka.
Pokiaľ sa registrovaný člen domnieva alebo zistí, že Prevádzkovateľ alebo ním poverené tretie osoby vykonávajú spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú tieto osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže požadovať ich doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu týchto osobných údajov.

Registrovaný účastník je oprávnený ukončiť zasielanie obchodných oznámení na jeho email taktiež spôsobom (kliknutím na odkaz) uvedeným v každom obchodnom oznámení.