O združení HIV/AIDS Slovensko 🌈

Cieľom organizácie je zvyšovať povedomie o HIV/AIDS a poskytovať vedomosti a informácie tým, ktorí žijú s touto chorobou, tým, ktorí s ňou môžu prísť do kontaktu, ako aj širokej verejnosti.
HIV/AIDS Slovensko vytvára a implementuje stratégie a programy prevencie, stigmatizácie a diskriminácie, včasnej diagnostiky a komplexnej odbornej starostlivosti.
Združenie sa tiež zameriava na boj proti stigmatizácii a diskriminácii ľudí s HIV.
V tomto boji sa snažíme zlepšiť povedomie o HIV v našej spoločnosti a podporovať inklúziu a toleranciu voči ľuďom s touto chorobou. Veríme, že každý má právo na rovnaké zaobchádzanie a prístup k zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na svoj HIV status.
HIV/AIDS Slovensko tvoria ľudia so skúsenosťami v oblasti HIV, členovia a dobrovoľníci, ktorí pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa – pomôcť ľuďom s HIV/AIDS žiť plnohodnotný život, pretože chápu výzvy a problémy, ktorým čelia ľudia s touto chorobou.
 
Združenie spolupracuje s lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi, inými odborníkmi a organizáciami, s verejnými činiteľmi i zahraničnými verejnými činiteľmi, ktorých činnosť súvisí s cieľmi združenia.
Súčasne spolupracuje s lekármi, zdravotníckymi pracovníkmi, inými odborníkmi a organizáciami zaoberajúcimi sa výskumom, diagnostikou, liečbou a prevenciou HIV/AIDS a iných sexuálne prenosných ochorení, za účelom zdokonalenia mechanizmov manažmentu v tejto oblasti.
Združenie verí, že včasná diagnostika a liečba môže pomôcť predchádzať šíreniu choroby a zlepšiť zdravotný stav ľudí s HIV.Verí, že sa stane dôležitou silou v boji proti HIV/AIDS na Slovensku a že jeho práca bude neoceniteľná pre tých, ktorí žijú s touto chorobou, ako aj pre celú spoločnosť.
Je dôležité si uvedomiť, že HIV/AIDS nie je len zdravotný problém, ale aj sociálny a morálny problém, ktorý sa týka celej spoločnosti. 
Boj proti HIV/AIDS a ochrana práv ľudí s touto chorobou by mala byť našou spoločnou zodpovednosťou a každý z nás môže prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.
Vaša podpora môže znamenať veľa pre ľudí, ktorí žijú s HIV/AIDS a môže pomôcť organizácii v plnení jej cieľov.